//////

CIEKAWY KIERUNEK

Inny Francuz, Vaucanson, skonstruował w 1750 r. cał­kowicie automatyczny warsztat tkacki, który z kolei udo­skonalił w 1810 r. Jacquard.Ciekawym kierunkiem przedsięwzięć wynalazczych były prace związane z udoskonaleniem działalności oblicze­niowej dokonywanej przez różnych rachmistrzów oraz prace naukowe. Do znaczących osiągnięć należy zaliczyć prace matematyka angielskiego, K. Babbage’a. Skon­struował on w 1812 r. maszynę różnicową, która miała zautomatyzować dwie czynności: obliczanie i drukowanie tablic matematycznych. W następnych latach opracował koncepcję uniwersalnej maszyny cyfrowej. Wśród wynalazców i konstruktorów pierwszych maszyn liczących nie brakło równień Polaków.

Comments are closed.