//////

POMOC W ROZSZERZENIU METOD

W liczbach bezwzględnych nasz stan posiadania nie przekroczył w 1983 r. 40 komputerów dużych i średnich oraz 1808 minikomputerów zainstalowanych w ośrodkach informa­tyki.Dużą pomocą w rozszerzaniu metod komputerowych w społeczeństwie jest wprowadzenie do powszechnego sto­sowania mikrokomputerów domowych i osobistych. Zda­niem inżynierów i techników zrzeszonych w Stowarzysze­niu Elektryków Polskich należy dążyć do tego, aby do 2000 r. można było nasycić nasz rynek mikrokomputerami domowymi w stosunku 1:25, a mikrokomputerami osobis­tymi w stosunku 1:250 mieszkańców kraju (nasycenie mikrokomputerami domowymi wynosi w Bułgarii – 1:8, w CSRS – 1:10, a w ZSRR – 1:12).

Comments are closed.