KILKA SŁÓW

Kilka słów poświęćmy przemysłowi komputerowemu w ZSRR i Polsce. W Związku Radzieckim, podobnie.jak w innych krajach, pierwsze maszyny liczące były maszynami analogowymi, np. w 1941 r. skonstruowano pierwszy radziecki analizator równań różniczkowych. Produkcję komputerów rozpoczął ZSRR > od wdrożenia w 1950 r. maszyny cyfrowej o nazwie MESM. Był to pierwszy kom­puter sterowany wewnętrznie. Miał pamięć o połowę więk­szą niż odpowiadający mu komputer amerykański ENIAC. Również pod względem liczby lamp był od niego lepiej rozwiązany {8000 – MESM, 18000 – ENIAC). Kolejnymi produktami przemysłu komputerowego w ZSRR były takie komputery jak: BESM-1, STRIEŁA, LEM-1, a także rodzina maszyn URAL. Pionierem w konstruowaniu radzieckich komputerów był Lebiediew.

DUŻA KONKURENCJA

Jednakże wo­bec dużej konkurencji na rynku firma ograniczyła swą produkcję do komputerów biurowych oraz monitorów. Z kolei w Szwecji w latach sześćdziesiątych modnym był komputer Wegematic. Większy rozgłos zdobyły jednak produkty firmy Facit, która specjalizuje się w produkcji urządzeń peryferyjnych do komputerów. Na zakończenie tego krótkiego przeglądu przemysłu komputerowego Europy Zachodniej zauważmy, że w tak małym kraju jak Dania istnieje bardzo mała w stosunku do innych firm zachodnich lub amerykańskich firma Regne- centrallen, która potrafiła skonstruować bardzo dobre komputery GIER przeznaczone do obliczeń numerycznych oraz sterowania procesami.

WŚRÓD FIRM KOMPUTEROWYCH

Spośród firm komputerowych w RFN najbardziej znana jest firma Siemens. Jest to firma wielobranżowa, która swą działalność rozpoczęła w 1958 r. Wyprodukowała ona między innymi komputer Siemens 3003, którego głównym przeznaczeniem były systemy rezerwacji miejsc lotni­czych, hotelowych, komunikacyjnych itp. Jeśli chodzi o przemysł komputerowy innych krajów Europy.Zachodniej, to w poszczególnych z nich produko­wane są różne komputery, które jednak nie podbiły ryn­ków. We Włoszech np. istnieje firma Olivetti, która skons­truowała w 1975 r. komputer GAMMA 100 o niezłych parametrach techniczno-eksploatacyjnych.

POWSTANIE FIRMY

Firma powstała w 1917 r. i przechodziła różne koleje losu, ale zawsze starała się być w czołówce zarówno pod względem ilości, jak i jakości wyrobów. Dążenia swoje uwieńczyła sukcesem i można stwierdzić, że jest ona dzisiaj potentatem w tej dziedzinie. Firmę tę cechuje systematyczne i w szerokim zakresie wprowadza­nie nowych wyrobów na rynki światowe. Bardzo ważną formą działalności firmy jest stałe utrzymywania kontak­tów z wieloma aktualnymi oraz przyszłymi kontrahentami. Jak podaje w swej książce Targowski (Informatyka – modele systemów rozwoju), codziennie przedstawiciele firmy IBM przeprowadzają około 25000 rozmów z użyt­kownikami, co świadczy między innymi o zasięgu i rozma­chu kontaktów firmy.

BUDOWA KOLEJNEJ MASZYNY

Należy więc wspomnieć o pracach T. Bulla, które z początkiem lat dwudziestych bie­żącego stulecia zmierzały do ulepszenia maszyn pracują­cych z kartami dziurkowanymi. W 1932 r. wznowiono prace nad konstrukcją maszyny sterowanej programem. Prace te, jak pamiętamy, rozpoczął Babbage, kontynuował je natomiast niemiecki wynalazca K. Zuse. Zbudował on Z*1, pierwszą maszynę cyfrową sterowaną programem. Do budowy kolejnej maszyny Z-2 Zuse użył jako elemen­tów przekaźników, natomiast w 1941 r. skonstruował maszynę Z-3, pierwszą na świecie maszynę cyfrową ste­rowaną programem.

OPARCIE KONSTRUKCJI

Jego konstrukcja była oparta na projekcie Leibnitza. Maszynę tą wyprodukował Colmar w latach 1822-1870 w około 1000 egzemplarzach. W tym samym czasie (1834 r.) drukarz szwedzki, G. Scheutz, skonstruował maszynę różnicową, która mogła przetwarzać liczby 8-pozycyjne za pomocą czterech szeregów różnicowych. Maszyna ta obliczała oraz druko­wała tablice matematyczne. Inną interesującą maszynę liczącą opracował rosyjski profesor matematyki i mecha­niki, P.L. Czebyszew, który skonstruował w 1878 r. maszynę sumującą (sumator), a w trzy lata później maszynę, która wykonywała cztery podstawowe działania arytmetyczne.

PIERWSZA POLSKA MASZYNA

Konstruktorem pierwszej polskiej maszyny liczącej był mieszkaniec Hrubieszowa, A. Stern, który w 181 2 r. opra­cował arytmometr wykonujący cztery podstawowe działa­nia arytmetyczne. Jest on również konstruktorem maszyny (1817 r.), która pozwoliła na mechanizację procesu obli­czania pierwiastków. Rozwiązania Sterna, jakkolwiek inte­resujące, nie doczekały się szerokiego upowszechnienia. Wynikało to z’ niskiego poziomu’ mechaniki w kraju, dużego kosztu produkcji, a zwłaszcza małego zaintereso­wania tego typu maszynami. Pierwszym człowiekiem, który zorganizował produkcję maszyn na szerszą skalę był Francuz, K.T. de Colmar.

KOMPUTER Z OPROGRAMOWANIEM

Komputer wraz z oprogramowaniem tworzą nierozer­walną całość, albowiem praktyczna użyteczność każdego z tych składników oddzielnie jest niewielka. Komputer wraz z jego oprogramowaniem nazywa się systemem kompu­terowym. Warto w tymmiejscu zauważyć, że bardzo często pojęcie „komputer” i „system komputerowy” stoso­wane są zamiennie, mimo że nadaje im się znaczenie zgodne z określeniem tego ostatniego. Wraz z rozwojem elektronicznej techniki obliczeniowej oraz rozszerzania obszarów zastosowania informatyki obok terminu „system komputerowy” pojawiła się nazwa system cyfrowy.

OGÓLNE WIADOMOŚCI O INFORMATYCE

Charakterystyczną cechą rozwoju gospodarczego współ¬czesnego społeczeństwa jest wzrost liczby różnych orga¬nizacji gospodarczych,’ administracyjnych, naukowych i wojskowych. Proces ten :ma nierzadko charakter słabo kontrolowanego zjawiska, czego następstwem jest coraz wyższy poziom złożoności systemów kierowania wymie¬nionymi organizacjami. Poziom ten podnosi się wprost proporcjonalnie do liczby i jakości zadań realizowanych przez te organizacje. Rezultatem tej sytuacji;jest coraz powszechniej odczuwane przekonanie o nienadążaniu sprawności środków kierowania za sprawnością środków działania uprzedmiotowionego, co jest często określane mianem luki informacyjnej współczesnego społeczeństwa uprzemysłowionego.

Gry za darmo

Piractwo to pojęcie dość szerokie, które objęło również gry komputerowe. W Internecie można znaleźć mnóstwo gier komputerowych o różnorodnej charakterystyce. A wszystko przez bardzo wysokie ceny takich rozrywkowych dóbr. Internet jako gigantyczna baza danych „pozwala” nam na ściągnięcie wszystkich tytułów gier na jakie mamy ochotę. Piractwo wspomaga tworzenie stron, z których możemy ściągać całe gigabajty plików o charakterze rozrywkowym. Codziennie powstają nowe strony internetowe oferujące domniemanym piratom istny raj dla graczy komputerowych. Ciężko określić jak wielkie straty ponoszą twórcy gier. Można jedynie przypuszczać, że są to starty sięgające milionów dolarów i aby wyjść z takiego „dołka” to trzeba się nieźle natrudzić wydając nowe gry, które znów będą ściągane z Internetu i tak w kółko. Istny „dance macabre” dla twórców. Gdyby tylko ceny były bardziej „ludzkie” to każdy by na tym zyskał, ale niestety jest jak jest. Trzeba z bólem przyznać, że twórcy gier sami sobie na taki los zasłużyli.

DOBRA ORGANIZACJA

Widoczne więc jest, że nie wielkość, lecz prężność i dobra organizacja pracy oraz pomysłowość ludzi potrafi sprawić, że firma może być ceniona, a jej wyroby – chętnie kupowane.  Z przedstawionego omówienia producentów sprzętu komputerowego w Europie Zachodniej wynika supremacja firm amerykańskich, które kontrolują 80% europejskiego rynku komputerowego. Pozostałe wielkości rozkładają się na wiele setek firm produkujących sprzęt komputerowy. Wynika stąd wielkie uzależnienie zarówno pod względem sprzętowym, jak i oprogramowania, a także technologii przetwarzania od modeli przyjętych w Stanach Zjedno­czonych.

PODSTAWOWE OSIĄGNIĘCIE

Podstawowym osiągnięciem von Neumanna było sformułowanie (1945 r) zasady działania komputera na podstawie wprowadzonego z zewnątrz pro* gramu. Program ten, jego zdaniem, powinien być trakto­wany w pamięci w podobny sposób jak dane. Natomiast pierwszą maszynę do przetwarzania danych był UNIVAC {Universal Automatic Computer), skonstruowany-przez Mauchleya i Eckerta. Tuż po zakończeniu ii wojny światowej zaczęły powsta­wać nowe, o lepszych parametrach techniczno-eksploata­cyjnych, konstrukcje, maszyn. Między innymi w Anglii opracowano komputer ACE (Automatycznie Liczący Sil­nik).

OPRACOWANIE I PRODUKCJA

W 1936 r. G. Stibitz przystąpił do opracowania i produk­cji maszyn cyfrowych zbudowanych na przekaźnikach (największą maszyną tej serii była BELL-MODEL V zbu­dowana z 9000 przekaźników).W budowie nowych konstrukcji miała również swój udział zachodnia półkula. W 1937 r. Aiken skonstruował maszynę MARK l  a w 1948 -r. światło dzienne ujrzała kolejna konstrukcja MARK II, zbudowana z 13000 przekaźników.Maszyna MARK I była programowana za pomocą łącze­nia tablic programowych. Kolejnością wykonywania poszczególnych operacji sterował specjalnie do tego celu skonstruowany program, który był przechowywany na taśmie papierowej. Dane wprowadzono za pomocą dwu urządzeń służących do odczytu danych zapisanych na kar­tach dziurkowanych oraz czterech urządzeń służących do odczytu danych zapisanych na taśmie papierowej.