//////

KILKA SŁÓW

Kilka słów poświęćmy przemysłowi komputerowemu w ZSRR i Polsce. W Związku Radzieckim, podobnie.jak w innych krajach, pierwsze maszyny liczące były maszynami analogowymi, np. w 1941 r. skonstruowano pierwszy radziecki analizator równań różniczkowych. Produkcję komputerów rozpoczął ZSRR > od wdrożenia w 1950 r. maszyny cyfrowej o nazwie MESM. Był to pierwszy kom­puter sterowany wewnętrznie. Miał pamięć o połowę więk­szą niż odpowiadający mu komputer amerykański ENIAC. Również pod względem liczby lamp był od niego lepiej rozwiązany {8000 – MESM, 18000 – ENIAC). Kolejnymi produktami przemysłu komputerowego w ZSRR były takie komputery jak: BESM-1, STRIEŁA, LEM-1, a także rodzina maszyn URAL. Pionierem w konstruowaniu radzieckich komputerów był Lebiediew.

DUŻA KONKURENCJA

Jednakże wo­bec dużej konkurencji na rynku firma ograniczyła swą produkcję do komputerów biurowych oraz monitorów. Z kolei w Szwecji w latach sześćdziesiątych modnym był komputer Wegematic. Większy rozgłos zdobyły jednak produkty firmy Facit, która specjalizuje się w produkcji urządzeń peryferyjnych do komputerów. Na zakończenie tego krótkiego przeglądu przemysłu komputerowego Europy Zachodniej zauważmy, że w tak małym kraju jak Dania istnieje bardzo mała w stosunku do innych firm zachodnich lub amerykańskich firma Regne- centrallen, która potrafiła skonstruować bardzo dobre komputery GIER przeznaczone do obliczeń numerycznych oraz sterowania procesami.

POWSTANIE FIRMY

Firma powstała w 1917 r. i przechodziła różne koleje losu, ale zawsze starała się być w czołówce zarówno pod względem ilości, jak i jakości wyrobów. Dążenia swoje uwieńczyła sukcesem i można stwierdzić, że jest ona dzisiaj potentatem w tej dziedzinie. Firmę tę cechuje systematyczne i w szerokim zakresie wprowadza­nie nowych wyrobów na rynki światowe. Bardzo ważną formą działalności firmy jest stałe utrzymywania kontak­tów z wieloma aktualnymi oraz przyszłymi kontrahentami. Jak podaje w swej książce Targowski (Informatyka – modele systemów rozwoju), codziennie przedstawiciele firmy IBM przeprowadzają około 25000 rozmów z użyt­kownikami, co świadczy między innymi o zasięgu i rozma­chu kontaktów firmy.

DALSZY ROZWÓJ

Dalszy rozwój maszyn przebiegał w kilku kierunkach. Jednym z nich było tworzenie koncepcji sterowania sek­wencyjnego, które szczególnie starano się wprowadzić w przemyśle tkackim. Jako pierwsze opracowanie w tym zakresie należy przyjąć wynalazek Francuza, B. Bouchena, ogłoszony w 1725 r. a polegający na zastosowaniu taśmy dziurkowanej, która sterowała ruchem czółenka przy wyborze odpowiedniej nitki. Kontynuacją tego pomysłu było wprowadzenie w przemyśle tkackim sterowania pracą urządzeń przez kartkę dziurkowaną. Dokonał tego Francuz Falcon.

POMOC W ROZSZERZENIU METOD

W liczbach bezwzględnych nasz stan posiadania nie przekroczył w 1983 r. 40 komputerów dużych i średnich oraz 1808 minikomputerów zainstalowanych w ośrodkach informa­tyki.Dużą pomocą w rozszerzaniu metod komputerowych w społeczeństwie jest wprowadzenie do powszechnego sto­sowania mikrokomputerów domowych i osobistych. Zda­niem inżynierów i techników zrzeszonych w Stowarzysze­niu Elektryków Polskich należy dążyć do tego, aby do 2000 r. można było nasycić nasz rynek mikrokomputerami domowymi w stosunku 1:25, a mikrokomputerami osobis­tymi w stosunku 1:250 mieszkańców kraju (nasycenie mikrokomputerami domowymi wynosi w Bułgarii – 1:8, w CSRS – 1:10, a w ZSRR – 1:12).

GŁÓWNE SIŁY INFORMATYKI

Główne siły i środki informatyki są zgrupowane w ośrodkach informatyki, zwanych też obliczeniami, czyli w jednostkach, których działalność obejmuje przynajmniej jedną z następujących rodzajów usług: Projektowanie i programowanie systemów na komputery. Tworzenie maszynowych nośnikow danych: Przetwarzanie danych na komputerach.  Prowadzenie prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych komputerów. Stosowanie komputerów do sterowania procesami produkcyjnymi. Szkolenie kadr dla informatyki.  Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakre­sie informatyki.    Doradztwo organizacyjne w zakresie zastosowań komputerów. Koordynację prac z zakresu informatyki

WYKORZYSTYWANE PRZEZ INSTYTUCJE

Systemy takie są wykorzystywane przez określone insty­tucje albo osoby. Ci ostatni, tj. instytucje lub osoby, zwani -są użytkownikami systemów informatycznych. Nie za­wsze jednak charakter oraz zakres wykorzystania syste­mów informatycznych przez ich użytkowników uzasadnia potrzebę posiadania własnego sprzętu komputerowego. Mając to na uwadze powstały wyspecjalizowane instytu­cje świadczące usługi w zakresie obliczeń bądź przetwa­rzania danych, które są wyposażone w odpowiedni sprzęt komputerowy. Instytucje te nazywane są ośrodkami obliczeniowymi.

OGÓLNE WIADOMOŚCI O INFORMATYCE

Charakterystyczną cechą rozwoju gospodarczego współ¬czesnego społeczeństwa jest wzrost liczby różnych orga¬nizacji gospodarczych,’ administracyjnych, naukowych i wojskowych. Proces ten :ma nierzadko charakter słabo kontrolowanego zjawiska, czego następstwem jest coraz wyższy poziom złożoności systemów kierowania wymie¬nionymi organizacjami. Poziom ten podnosi się wprost proporcjonalnie do liczby i jakości zadań realizowanych przez te organizacje. Rezultatem tej sytuacji;jest coraz powszechniej odczuwane przekonanie o nienadążaniu sprawności środków kierowania za sprawnością środków działania uprzedmiotowionego, co jest często określane mianem luki informacyjnej współczesnego społeczeństwa uprzemysłowionego.

Zakupy bez schodzenia z fotela

Ile to razy robiło się zakupy przez Internet, bo nie ma wygodniejszego sposobu jak siedzieć w domu, kliknąć parę razy, zrobić przelew internetowy i po sprawie. Ciągłe tworzenie stron oferujących aukcje, kupowanie przez sieć staje się konkurencją dla zwykłych sklepów. Nie ma nic przyjemniejszego niż siedzenie z ciepła herbatą, oglądanie przedmiotów w Internecie a następnie ich kupno. Szybko, łatwo i przyjemnie. Potem już tylko oczekiwanie na zamówioną przesyłkę i radość z rozrywania pudełka. Strony internetowe będące niemal wręcz internetowymi centrami handlowymi kuszą ilością oferowanych przedmiotów. Nierzadko się zdarza, że cena jakiegoś dobra jest niższa wraz z kosztem przesyłki do domu niż jego kupno bezpośrednio w sklepie. To jest duży plus. A minusy? W przypadku ubrań brak przymierzania może sprawiać problem, bo w razie złego rozmiaru trzeba się fatygować o zamianę towaru. Dlatego też odradzane jest kupowanie odzieży przez Internet. Rewolucja sprzedaży internetowej osiągnie według synoptyków kulminację za 10 lat.

Zarabianie w Internecie

Zarabianie w Internecie to sposób pozwalający na dorobienie pieniędzy do domowego budżetu. W sieci pracować może dosłownie każdy – nawet dzieci w wieku 13 lat. Wystarczy tylko zgoda opiekuna i można zaczynać przygodę z zarabianiem w Internecie. Metod pozwalających na zarobek w Internecie jest bardzo dużo. Poczynając od klikania w maile reklamowe, poprzez wyświetlanie reklam na ekranie, aż do programów partnerskich. Tylko ostatnia z metod dostępna jest dla osób pełnoletnich, w reszcie może zarabiać każdy Internauta. Większość jednak zaczyna właśnie od rzeczy ogólnodostępnych, tak też jest w przypadku zarabiania w Internecie. Zarobki w Internecie nie są zbyt wysokie, jednakże przy odrobinie kreatywności można trochę dorobić. Wiadome jest to, że programy partnerksie, które dostępne są dla osób pełnoletnich pozwalają na najwyższy zarobek. Niestety w tym przypadku zazwyczaj konieczna jest strona internetowa. W innym przypadku zyski z pośredniczenia nie będą zbyt duże. Praca w sieci nie ogranicza nas czasowo, bowiem wystarczy kilkadziesiąt minut dziennie by osiągnąć przyzwoitą miesięczną stawkę. To oczywiste, że z początku nie będziemy zarabiać zbyt wiele. Dopiero z czasem nasze zarobki będą na tyle wysokie, że będziemy z nich w pełni zadowoleni.

DOBRA ORGANIZACJA

Widoczne więc jest, że nie wielkość, lecz prężność i dobra organizacja pracy oraz pomysłowość ludzi potrafi sprawić, że firma może być ceniona, a jej wyroby – chętnie kupowane.  Z przedstawionego omówienia producentów sprzętu komputerowego w Europie Zachodniej wynika supremacja firm amerykańskich, które kontrolują 80% europejskiego rynku komputerowego. Pozostałe wielkości rozkładają się na wiele setek firm produkujących sprzęt komputerowy. Wynika stąd wielkie uzależnienie zarówno pod względem sprzętowym, jak i oprogramowania, a także technologii przetwarzania od modeli przyjętych w Stanach Zjedno­czonych.

WŚRÓD FIRM KOMPUTEROWYCH

Spośród firm komputerowych w RFN najbardziej znana jest firma Siemens. Jest to firma wielobranżowa, która swą działalność rozpoczęła w 1958 r. Wyprodukowała ona między innymi komputer Siemens 3003, którego głównym przeznaczeniem były systemy rezerwacji miejsc lotni­czych, hotelowych, komunikacyjnych itp. Jeśli chodzi o przemysł komputerowy innych krajów Europy.Zachodniej, to w poszczególnych z nich produko­wane są różne komputery, które jednak nie podbiły ryn­ków. We Włoszech np. istnieje firma Olivetti, która skons­truowała w 1975 r. komputer GAMMA 100 o niezłych parametrach techniczno-eksploatacyjnych.

PODSTAWOWE OSIĄGNIĘCIE

Podstawowym osiągnięciem von Neumanna było sformułowanie (1945 r) zasady działania komputera na podstawie wprowadzonego z zewnątrz pro* gramu. Program ten, jego zdaniem, powinien być trakto­wany w pamięci w podobny sposób jak dane. Natomiast pierwszą maszynę do przetwarzania danych był UNIVAC {Universal Automatic Computer), skonstruowany-przez Mauchleya i Eckerta. Tuż po zakończeniu ii wojny światowej zaczęły powsta­wać nowe, o lepszych parametrach techniczno-eksploata­cyjnych, konstrukcje, maszyn. Między innymi w Anglii opracowano komputer ACE (Automatycznie Liczący Sil­nik).

OPRACOWANIE I PRODUKCJA

W 1936 r. G. Stibitz przystąpił do opracowania i produk­cji maszyn cyfrowych zbudowanych na przekaźnikach (największą maszyną tej serii była BELL-MODEL V zbu­dowana z 9000 przekaźników).W budowie nowych konstrukcji miała również swój udział zachodnia półkula. W 1937 r. Aiken skonstruował maszynę MARK l  a w 1948 -r. światło dzienne ujrzała kolejna konstrukcja MARK II, zbudowana z 13000 przekaźników.Maszyna MARK I była programowana za pomocą łącze­nia tablic programowych. Kolejnością wykonywania poszczególnych operacji sterował specjalnie do tego celu skonstruowany program, który był przechowywany na taśmie papierowej. Dane wprowadzono za pomocą dwu urządzeń służących do odczytu danych zapisanych na kar­tach dziurkowanych oraz czterech urządzeń służących do odczytu danych zapisanych na taśmie papierowej.